„Pełnię obowiązki dyrektora szkoły od 01.09 bieżącego roku w placówce, do której „weszłam z zewnątrz”, poznaję jej specyfikę i funkcjonowanie od przysłowiowej podszewki, ponadto zmagam się ze wszystkimi obowiązkami, które w większości są dla mnie nowe, nieznane, stąd moje pytanie, czy program wychowawczo-profilaktyczny musi być opracowywany w każdym roku szkolnym? W poprzednim roku taki program w placówce został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Tak. Zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowedo kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (placówki). Jednocześnie ustawodawca przyjął rozwiązanie polegające na tym, że jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (placówki), program ten ustala dyrektor szkoły (placówki) w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

W takim przypadku program ustalony przez dyrektora szkoły (placówki) obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się