W stosunku do niektórych grup pracowników pedagogicznych przepisy Karty Nauczyciela znajdują zastosowanie tylko w pewnym zakresie, ściśle określonym w art. 91a i 91b KN.

Ograniczenia w stosowaniu tej ustawy uzależnione są od:

  • rodzaju zatrudnienia,
  • wymiaru zajęć,
  • pełnienia funkcji dydaktyczno-wychowawczych przez osoby niebędące nauczycielami w rozumieniu KN.

Ograniczenia ze względu na rodzaj zatrudnienia

Grupą pracowników objętą przepisami KN w węższym zakresie są nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświaty na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych. Tym nauczycielom, zgodnie z art. 91a ust. 1 pkt 1, wspomnianej ustawy, czyli stosuje się do nich następujące regulacje KN:

  • art. 9a–9i (awans zawodowy nauczycieli),
  • art. 51 (nadawanie Medalu KEN),
  • art. 86 i 88 (uprawnienia emerytalne),
  • art. 90 (dodatek za tajne nauczanie).

Grupą podlegającą przepisom KN w ograniczonym zakresie są także nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych. Tym nauczycielom, zgodnie z  art. 91a ust. 1 pkt 2 KN, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów wymienionych powyżej, a ponadto z  art. 63 KN  (dotyczy ochrony przysługującej nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych).

Kolejną grupę pracowników objętych przepisami KN w węższym zakresie stanowią

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się