Od 25.09.2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Przepisy te realizują uchwałę Rady Ministrów nr 125/2018 z dn. 12.09.2018 r., umożliwiając wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych albo zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych.

Beneficjentami tych form pomocy są dzieci i uczniowie pochodzący z rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi.

Co istotne, wsparcie adresowane jest do uczniów zarówno starego, jak i nowego ustroju szkolnego, tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne

Zasiłek losowy to świadczenie pieniężne, które mogą otrzymać dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w tym roku szkolnym do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych – jeżeli ich rodzinom przyznany został zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2018 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne jest przyznawany i wypłacany do 31.12.2018 r.

Wynosi 500 zł lub 1.000 zł (w zależności od wysokości zasiłku celowego przyznanego wcześniej rodzinie). Tryb jego przyznawania reguluje ww. rozp. RM.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia o możliwości przyznania zasiłku losowego i po wyrażeniu przez ww. osoby zgody na przyznanie tego zasiłku sporządza listę dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego. Następnie na jej podstawie wypłaca uprawnionym zasiłek losowy.

Nieodpłatny wyjazd oraz zajęcia

Drugą formę pomocy stanowią nieodpłatne wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów, mające charakter pomocy interwencyjnej, świadczonej jednorazowo na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą wcześniej wymienionych. Pomoc ta przysługuje uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2018 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Trzecią formą pomocy – alternatywną wobec wyjazdów – są nieodpłatne zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. W tym celu gmina otrzyma na każde dziecko lub ucznia dotację w wysokości 500 zł.

Wyjazdy i zajęcia mogą być organizowane do 31.122018 r., z tym że zajęcia muszą się odbywać na obszarze gminy, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania dzieci lub uczniów.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12.09.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 1810.
  2. Ustawa z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się