Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło poradnik dla nauczycieli geografii zatytułowany „geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej” Poradnik dostępny jest pod tym adresem.

Jak wynika z komunikatu MEN, publikację stworzył zespół autorów, w którego skład weszli geografowie reprezentujący środowiska akademickie i szkolne. „Geoinformacja…” to praktyczny poradnik dla nauczycieli mający na celu przybliżenie zagadnień dotyczących technologii geoinformacyjnych, dzięki którym możliwa jest charakterystyka obiektów, zjawisk i procesów nie tylko pod względem ich lokalizacji, zasięgu, zmienności, ciągłości, natężenia, ale również tworzenie nowej wiedzy, rozwiązywanie problemów, prognozowanie zjawisk i procesów o charakterze przestrzennym. Są to aplikacje cyfrowe umożliwiające pracę z danymi o określonej lokalizacji w przestrzeni (danymi przestrzennymi), w tym z Systemami Informacji Geograficznej (GIS ‒ ang. Geographic Information Systems).

Publikacja ta została pomyślana jako naukowo-dydaktyczne opracowanie, dotyczące geoinformacji w aspekcie edukacyjnym. Intencją autorów było, aby zagadnienia teoretyczne nie zdominowały aspektów aplikacyjnych.

Dlatego też pierwsza część publikacji zawiera ogólną charakterystykę znaczenia i miejsca technologii oraz kompetencji geoinformacyjnych w realizacji ogólnych założeń kształcenia geograficznego, druga zaś – wprowadzenie do geoinformacji, w której przedstawiono źródła danych przestrzennych i podstawowe oprogramowanie geoinformacyjne. W trzeciej, zasadniczej części opracowania, zamieszczono 18 scenariuszy lekcji nawiązujących tematycznie do zapisów wymagań zamieszczonych w nowej podstawie programowej i ułożonych zgodnie z ich kolejnością w dokumencie. Jednak o realizacji poszczególnych scenariuszy będzie ostatecznie decydował nauczyciel w zależności od profilu klasy.

W skład poradnika wchodzą następujące rozdziały:

 • Wstęp
 • Wykorzystanie aplikacji Google Earth do analizy rozmieszczenia lądów i oceanów oraz przebiegu południków i równoleżników
 • Uczymy przez zabawę – wykorzystanie nawigacji satelitarnej do gry terenowej geocaching z użyciem mobilnych urządzeń typu smartfon
 • Analiza i interpretacja informacji o środowisku geograficznym na podstawie obrazów satelitarnych
 • Analiza zróżnicowania środowiska geograficznego przy wykorzystaniu narzędzi GIS
 • Prognozujemy pogodę na podstawie map synoptycznych
 • Przyczyny zróżnicowania sieci osadniczej na świecie i w Polsce
 • Tworzenie prezentacji na temat dóbr kultury i obiektów przyrodniczych w regionie z wykorzystaniem map i zobrazowań satelitarnych
 • Stan środowiska w Polsce i własnym regionie
 • Struktura demograficzna ludności w Polsce na podstawie danych GUS
 • Wykorzystanie programu QGIS do pozyskania, analizy i prezentacji danych przestrzennych
 • Okolica szkoły, miejscowość, własny region
 • Prawidłowości w rozmieszczeniu zjawisk i procesów geologicznych na Ziemi
 • Poznajemy środowisko przyrodnicze Tatr z wykorzystaniem internetowych źródeł informacji przestrzennej
 • Zróżnicowanie przestrzenne preferencji wyborczych Polaków
 • Analiza zagospodarowania przestrzennego najbliższej okolicy z wykorzystaniem danych przestrzennych i metod GIS
 • Użytkowanie gruntów w regionie zamieszkania
 • Projektowanie tras wycieczek w skali lokalnej lub regionalnej z zastosowaniem technologii geoinformacyjnych
 • Efekty działania procesów endogenicznych na wybranych przykładach
 • QGIS krok po kroku

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się