W Dzienniku Ustaw z dnia 24 maja 2018 r. pod pozycją 996 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z :

  • ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 949),
  • ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203),
  • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 9 maja 2018 r.

 

Przepisy przejściowe oraz dotyczące odrębnych aktów prawnych, pominięte w jednolitym tekście ustawy – Prawo oświatowe, wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 10 maja 2018 r.

Ustawa – Prawo oświatowe ma charakter systemowego aktu normatywnego, co oznacza, że ustanawia fundamenty formalno-organizacyjne realizacji zadań państwa w zakresie kształcenia obywateli oraz w obszarze praw dzieci i młodzieży do wychowania i opieki.

Omawiana ustawa określa m.in.:

  • zasady realizowania wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
  • warunki funkcjonowania w systemie oświaty społecznych organów,
  • zasady organizowania kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych,
  • warunki działania szkół i placówek niepublicznych,
  • ramy prawne dla działalności placówek doskonalenia nauczycieli.

Maciej Ofierski