Korzystanie z opcji losowego szeregowania kandydatów do przedszkola, dostępnej w elektronicznym systemie wspomagającym rekrutację, jest równoznaczne z wprowadzeniem dodatkowego kryterium naboru, które nie ma potwierdzenia w ustawie Prawo oświatowe – do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dn. 18.10.2018 r. (sygn. akt: III SA/Gd 505/18). Tym samym gdański sąd uznał rozpowszechnioną praktykę za naruszenie prawa oświatowego.

Z możliwości losowego szeregowania kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów w rekrutacji, skorzystało jedno z gdańskich publicznych przedszkoli. Wśród dzieci nieprzyjętych do przedszkola znalazł się chłopiec, którego rodzice wskazali tę placówkę jako pierwszą na liście trzech preferowanych. Po ogłoszeniu wyników małżeństwo zwróciło się do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ich syna. „Z liczby 61 kandydatów posiadających 8 punktów w pierwszej preferencji system Platformy Edukacyjnej losowo wybrał 10 dzieci na wolne miejsca” – wyjaśniła komisja. Nie przekonało to rodziców, którzy wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia komisji do dyrektor przedszkola. Twierdzili, że zasada losowego wyboru dzieci nie jest przewidziana ani w gminnej uchwale, ani w prawie oświatowym.

Dyrektor przedszkola broniła się, wskazując, że system elektroniczny daje możliwość skorzystania z losowego szeregowania kandydatów w sytuacji, gdy więcej dzieci uzyskało jednakową liczbę punktów, wynikających z kryteriów ustawowych i dodatkowych. Komisja użyła tej opcji, gdyż uznała ją za najbardziej obiektywną.

Nieprzekonane tymi argumentami, małżeństwo złożyło skargę do WSA na powyższe rozstrzygnięcie dyrektor placówki, wskazując na szereg naruszeń. W odpowiedzi na tę skargę kierująca przedszkolem argumentowała, że zadaniem organu prowadzącego jest zapewnienie dziecku realizacji wychowania przedszkolnego w placówce przedszkolnej, ale ustawodawca nie wskazuje, że musi to być placówka wybrana przez rodziców w procesie rekrutacji. Jeżeli są wolne miejsca w przedszkolach na terenie miasta, zadanie własne gminy jest w tym zakresie zrealizowane. Skarżący nie skorzystali z propozycji organu prowadzącego, gdy wskazał im inne przedszkola, w których były wolne miejsca.

WSA przychylił się jednak do skargi rodziców. Wskazał, że choć art. 130 ust. 7 u.P.o. stanowi, że postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych, to jednak samo dopuszczenie takiej możliwości nie oznacza, że można z niej uczynić dodatkowe kryterium postępowania rekrutacyjnego, bowiem kryteria te normuje przepis art. 131 u.P.o. Sąd przywołał stanowisko WSA w Bydgoszczy, który stwierdził, że fakultatywna możliwość prowadzenia postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem systemów informatycznych służy wykonaniu zadania, nie w znaczeniu merytorycznym, lecz technicznym”.

W wyniku dokonanej analizy WSA w Gdańsku orzekł, że w opisanej sprawie „naruszone zostały przepisy prawa materialnego – art. 131 ust. 2 i 6 u.P.o. – poprzez wprowadzenie kryterium losowego w celu ostatecznego wyboru dzieci do przedszkola spośród kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów”.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2018 r. poz. 996

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się