„Przedszkole chce nawiązać współpracę z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą z zakresu: prowadzenia zajęć z tańca, zajęć z sensoplastyki, zajęć sportowych. Współpraca ma się opierać na podstawie zawartej umowy pomiędzy przedszkolem a osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie wystawianych faktur. Czy osoby prowadzące wyżej wymienione zajęcia muszą mieć przygotowanie pedagogiczne?”

Posiadanie przygotowania pedagogicznego jest wymagane przez rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Oprócz wymagań dotyczących posiadania studiów kierunkowych rozporządzenie to wymaga od nauczyciela właśnie posiadania przygotowania pedagogicznego. Należy jednak zwrócić uwagę, że akt ten dotyczy właśnie nauczycieli. Tymczasem zajęcia opisane w pytaniu, kupowane od podmiotów zewnętrznych, nie zawsze muszą być realizowane przez nauczycieli. Osoba niebędąca nauczycielem nie musi natomiast posiadać przygotowania pedagogicznego.

Warto natomiast zwrócić tu uwagę na komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej, umieszczony na stronie internetowej ministerstwa, w którym czytamy, że „regulowanie sposobu zatrudniania nauczycieli w ww. przedszkolach, szkołach i placówkach dokonane zostało w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania w tych jednostkach, bezpieczeństwa uczniów i wychowanków, a także w trosce o zapewnienie nauczycielom tych jednostek możliwości korzystania z uprawnień pracowniczych. Do prowadzenia zajęć nierzadko nawiązywane są z nauczycielami umowy cywilnoprawne, których istota z jednej strony nie jest dostosowana do charakteru pracy nauczyciela, z drugiej zaś ogranicza możliwość korzystania przez nauczycieli z uprawnień pracowniczych. (…)

W świetle obowiązujących już przepisów, właściwa organizacja pracy przedszkola czy szkoły wiąże się co do zasady z koniecznością zatrudniania przez ww. przedszkola i szkoły nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, a nie zakupem usług edukacyjnych od zewnętrznych podmiotów.

Rozwiązanie takie nie gwarantuje bowiem dyrektorowi szkoły możliwości odpowiedniego nadzorowania osób świadczących takie usługi, jak również nie zapewnia bezpieczeństwa dzieciom pozostającym pod opieką osób realizujących daną usługę. Przewidziane dla nauczycieli w Karcie Nauczyciela wymogi dotyczące niekaralności nie znajdują zastosowania w przypadku zawarcia z nauczycielem umowy cywilnoprawnej czy też zakupu usługi edukacyjnej od zewnętrznej firmy”.

Innymi słowy, MEN wyraził tu zdanie, iż nie jest dopuszczalny zakup przez jednostkę organizacyjną systemu oświaty usług edukacyjnych od zewnętrznej firmy.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się