Zgodnie z art. 85i ust. 3 Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy zauważyć, że przepis ten został wprowadzony do Karty Nauczyciela na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w której uzasadnieniu czytamy, że ze względu na zapewnienie efektywnego i sprawnego postępowania wyjaśniającego oraz postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli konieczne jest uzupełnienie obowiązującej procedury o rozwiązania zawierające zasady doręczeń pism i zawiadomień w tym postępowaniu.

Zauważyć należy, że zgodnie z przywołanymi przepisami art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 K.p.a., organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Dotyczy to zatem również pism w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym.

Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W razie niemożności doręczenia pisma w przywołany wcześniej sposób, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

W postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym można również wykorzystać tzw. fikcję doręczenia. W razie niemożności doręczenia pisma:

  • operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
  • pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) – w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.

Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia na poczcie lub w urzędzie, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Co jednak istotne, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu pozostawienia tego pisma na poczcie lub urzędzie, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Fikcja doręczenia powoduje, że pomimo faktu, że nauczyciel, którego dotyczy postępowania wyjaśniające lub dyscyplinarne fizycznie pisma nie odebrał, to jednak uważa się, że zostało ono skutecznie doręczone.

Nowe przepisy umożliwiają również doręczenie pism w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 46 § 4 K.p.a. w celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji publicznej przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:

1) wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego;

2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;

3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w określony sposób.

W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji publicznej po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. W przypadku pism elektronicznych również jest zatem stosowana fikcja doręczenia.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203.
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967.
  3. Ustawa z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. pod poz. 1257 z późn. zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się