Regulamin i polityka prywatności  portalu Biblioteka Oświaty

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki techniczne, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez CENTRUM INNOWACJI DLA BIZNESU I NAUKI POLSKIEPRAWO.EU DTJ S.C. ul. Lubostroń 23/3, 30-383 Kraków. z siedzibą w Krakowie, NIP:6762489238, REGON: 361665116 w szczególności za pośrednictwem witryn WWW, e-letterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do DTJ.

1.2. Użytkownik korzystający z witryn internetowych DTJ, a w szczególności zapisując się na e-lettery akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

1.3. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów art. 431 ustawy z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostek budżetowych i instytucji publicznych.

1.4. Wszelkie prawa do Portalu (jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych) są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz.U.z 2018 r.poz. 1191 ze zm.), ustawy z dn. 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 419).

1.5. Żaden z elementów Portalu nie może być zwielokrotniany, publikowany lub w inny sposób publicznie wykorzystywany bez pisemnej zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie czy inne wykorzystanie może odbywać się wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.

1.6. Usługodawcy przysługuje prawo do kontroli korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z usług przez Usługobiorcę.

1.7. Wszystkie informacje przekazywane przez sieć telemarketerów, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub poszczególnych osób, firm, poczytuje się w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny nie za ofertę, lecz za reklamę i zaproszenie do zawarcia umowy.

1.8. Informacje zawarte na stronach Portalu mają charakter poglądowy i ryzyko ich wykorzystania ponosi Usługobiorca. Informacje te nie mogą być wykorzystywane w szczególności w postępowaniu administracyjnym, procesowym, a także w innych formach nieprocesowych.

1.9. Dane Usługobiorców są gromadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Definicje:

DTJ CENTRUM INNOWACJI DLA BIZNESU I NAUKI POLSKIEPRAWO.EU DTJ S.C. ul. Lubostroń 23/3, 30-383 Kraków

Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów (produktów) usług lub wizerunku DTJ.

Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez DTJ, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na należących do DTJ witrynach WWW, plików, for i grup dyskusyjnych, a także świadczenia innych usług.

Okres testowy (bezpłatny) to czas, w którym Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością (przydatnością) wybranego zakresu usługi.

Usługodawca – świadczącym usługę jest DTJ. z siedzibą w Krakowie Al. 29 Listopada 130/208, 31-406 Kraków, KRS 0000644588, NIP 6783163335, REGON 365745929.

Użytkownik – każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób skorzystał z usługi lub z dowolnej strony internetowej przynależącej do usługi (zwany dalej „Użytkownikiem”). Usługobiorca – Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi (zwany dalej „Usługobiorcą”).

3. Rodzaj i zakres usług

DTJ świadczy następujące usługi:

3.1. Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na witrynach WWW należących do DTJ oraz w e-letterach przesyłanych pocztą elektroniczną

3.2. Usługi promocyjne polegające na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez DTJ.

3.3. Usługi szkoleniowe

3.4. Zamawianie produktów i usług DTJ w sklepie internetowym lub na witrynach WWW zawierających odpowiednie formularze zamówień.

3.5. Usługobiorca ma też możliwość umieszczenia bannera swojej firmy. Usługa ta zostanie zrealizowana po opłaceniu kwoty wynikającej z zamówienia i wystawionej faktury VAT.

4. Warunki świadczenia Usług

4.1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki: Mozilla Firefox, MS Internet Explorer 9najnowsza wersja (Edg) lub przeglądarka Chrome. DTJ nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek.

4.2.Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy w dostępie do usług, nie leżące po stronie Usługodawcy, w szczególności zawinione przez operatora internetowego u Usługobiorcy, serwery poczty elektronicznej Usługobiorcy, nieprawidłową konfigurację komputera Usługobiorcy, obecność szkodliwego oprogramowania na komputerze Usługobiorcy (wirusy, trojany itp.). Usługodawca dokłada wszelkich starań (w zakresie swoich możliwości), aby pomóc Usługobiorcom wyeliminować problem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych związanych z konserwacją serwerów.

4.3.W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie konieczne jest dokonanie Rejestracji.

  1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, będącego zarazem formularzem zamówienia na Usługi. Jest on udostępniony przez Administratora na stronie Internetowej Portalu, widoczny w przycisku „Zamów dostęp”. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać do Administratora poprzez aktywację przycisku „Zamów dostęp”.
  2. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest przesłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Portalu.
  3. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

1) zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem usług świadczonych przez DTJ z siedzibą w Krakowie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora,

2) zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz jego akceptacja i zobowiązaniem się do jego przestrzegania bez zastrzeżeń,

3) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą oraz że jest upoważniony do składania oświadczeń woli,

4) złożeniem oświadczenia, że z dniem zarejestrowania formularza zamówienia Użytkownik przyjmuje ofertę zamieszczoną w formularzu zamówienia oraz Regulaminie i jest to moment zawarcia umowy na okres bezpłatny oraz następujący po nim okres abonamentowy jeśli Użytkownik nie odstąpi od umowy w czasie określonym w Regulaminie świadczenia usług Portalu.

4.4.Użytkownik przystępuje do umowy dobrowolnie, świadomie i swobodnie podając w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

1)   dane logowania: e-mail oraz hasło umożliwiające logowanie na stronie internetowej Portalu,

2)   imię i nazwisko osoby zamawiającej usługę, uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika,

3)   pełną nazwę użytkownika,

4)   nr NIP,

5)   informacje czy jest podatnikiem VAT czynnym,

6)   numer telefonu kontaktowego,

7)   adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu).

4.5.Użytkownik może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DTJw celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez DTJ i w imieniu partnerów DTJ.

4.6.Usługobiorca, rejestrując formularz zamówienia, zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych umożliwiających identyfikację Usługobiorcy w toku zwykłych czynności, bez ponoszenia dodatkowych nakładów przez Usługodawcę.

4.7. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy treść Regulaminu utrwalonego w postaci elektronicznego dokumentu na stronie Portalu. Przekazanie to następuje poprzez kliknięcie na link Regulamin dostępny na stronie formularza zamówienia, który po złożeniu zamówienia Usługobiorca otrzyma na adres e-mail.

4.8. Bez względu na realizację obowiązku informacyjnego przez Usługodawcę na podstawie niniejszej umowy Usługobiorca oświadcza, że we własnym zakresie sporządzi wydruk niniejszego Regulaminu lub zapisze jego kopię na innym stałym nośniku zapisu informacyjnego.

4.9.Usługodawca informuje Usługobiorcę o przyjęciu i zaakceptowaniu jego zamówienia (zawarciu umowy) poprzez przesłanie na adres e-mail Usługobiorcy wiadomości z danymi zamówienia i linkiem do Regulaminu.

4.10.Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Usługobiorca od razu ma możliwość rozpoczęcia szkolenia zakończonego certyfikatem. Usługobiorca ma też możliwość umieszczenia bannera swojej firmy. Usługa ta zostanie zrealizowana po opłaceniu kwoty wynikającej z zamówienia i wystawionej faktury VAT.

4.11.Usługodawcy przysługuje prawo do odrzucenia zarejestrowanego zamówienia, bez wymogu uzasadnienia powodów jego odrzucenia.

4.12.Usługobiorca jest zobowiązany do nieudostępniania swojego loginu i hasła jakiemukolwiek innemu podmiotowi.

4.13. Zmiany warunków umowy dokonuje się tylko i wyłącznie w formie pisemnej (aneks). Udzielenie aneksu uniemożliwia umieszczenie na portalu bannera Usługobiorcy.

4.14.Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu opłaty abonamentowej w przypadku rozwiązania umowy z winy Usługobiorcy przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament. Dotyczy to sytuacji rażącego naruszania ustalonych zasad współpracy z winy Usługobiorcy.

4.15.Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy w dostępie do usług, nie leżące po stronie Usługodawcy, w szczególności zawinione przez operatora internetowego u Usługobiorcy, serwery poczty elektronicznej Usługobiorcy, nieprawidłową konfigurację komputera Usługobiorcy, obecność szkodliwego oprogramowania na komputerze Usługobiorcy (wirusy, trojany itp.). Usługodawca dokłada wszelkich starań (w zakresie swoich możliwości), aby pomóc Usługobiorcom wyeliminować problem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych związanych z konserwacją serwerów.

4.16.Strony ustalają, że podstawą do złożenia reklamacji może być wyłącznie brak zgodności usługi oraz sposobu jej świadczenia z warunkami umowy określonymi w niniejszym Regulaminie. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić okoliczności związane wyłącznie z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada, w szczególności okoliczność nie zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu.

4.17.Wszelkie reklamacje techniczne dotyczące funkcjonowania Portalu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem usług należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktu lub na e-mail podany w zakładce kontakt z podaniem szczegółowego opisu reklamacji (w szczególności dokładny adres URL strony, na której występuje problem, oraz dołączony do przesłanej wiadomości e-mail zrzut ekranu pokazujący widok z momentu wystąpienia problemu) oraz podaniem dokładnych danych identyfikujących reklamującego (email, imię i nazwisko). Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po pojawieniu się problemu. Brak zgłoszenia problemu z dostępem do usługi w ciągu 10 dni po złożeniu zamówienia skutkuje uznaniem prawidłowego funkcjonowania usługi u Usługobiorcy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia przesłania przez Usługobiorcę prawidłowego zgłoszenia (z pełnym zestawem ww. danych). Usługobiorca zostaje zawiadomiony drogą elektroniczną o wyniku postępowania reklamacyjnego.

5. Zasady współpracy

5.1. Zamówienie usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Biblioteka Oświaty można składać przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. formularza zamówienia dostępnego na stronie Portalu wypełnionego osobiście lub za pośrednictwem konsultanta, telefaksu, poczty elektronicznej, sms.

5.2. Dzień dokonania skutecznej rejestracji formularza zamówienia rozpoczyna 14-dniowy okres testowy, w którym Usługobiorca ma prawo do 14-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Usługobiorcę z funkcjonalnością wybranej usługi.

5.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym, w którym Użytkownik przyjął ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępną na stronie Portalu, w postaci formularza zamówienia i Regulaminu. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika rejestracji.

5.4. Dokonanie skutecznej rejestracji formularza zamówienia daje Usługobiorcy możliwość przeprowadzenia szkolenia zakończonego certyfikatem.

5.5. Usługobiorca ma możliwość umieszczenia na stronie Portalu bannera z linkiem do swojej firmy lub możliwość zlecenia wykonania bannera swojej firmy i umieszczenie go na stronie Portalu poprzez przesłanie treści i logo firmy na adres e-mail podany w zakładce kontakt.

5.6. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zamówienia. W tym celu należy wypełnić „Formularz odstąpienia” znajdujący się na stronie internetowej Portalu przed upływem terminu 14 dniowego pod rygorem nieważności.

5.7. Brak odstąpienia od umowy w wyżej określonym terminie skutkuje przedłużeniem umowy na odpłatny okres abonamentowy zgodny ze złożonym zamówieniem z ceną określoną w formularzu rejestracyjnym.

5.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 1)  o świadczenie usług, jeżeli Usługobiorca skorzystał ze szkolenia zakończonego certyfikatem. Przystąpienie do egzaminu wyklucza odstąpienie od umowy, 2)  o świadczenie usług, jeżeli Usługobiorca umieścił banner swojej firmy na stronie Portalu. Usługa ta jest realizowana po opłaceniu w terminie kwoty wynikającej z  zamówienia.

5.9. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem konsultanta dzień dokonania przez Usługobiorcę końcowej aktywacji za pomocą e-maila rozpoczyna 14-dniowy okres testowy, w którym Usługobiorca ma prawo do 14-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Usługobiorcę z funkcjonalnością wybranej usługi. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dokonania końcowej aktywacji.

5.10. Końcowej aktywacji można dokonać również przez akceptację wiadomości SMS-owej otrzymanej od Usługobiorcy o treści: „zatwierdzam sposób uruchomienia usługi, zapoznam się z regulaminami w ciągu 14 dni, rozumiem i akceptuję przekazane informacje” i przesłanie zgody na uruchomienie usługi SMS-em do Usługobiorcy. Data przesłania potwierdzenia będzie uznawana za datę przyjęcia oferty oraz rozpoczęcia 14 dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi. Usługobiorca sam decyduje o formie akceptacji zasad współpracy (e-mail lub SMS) oraz o sposobie uruchomienia usługi.

5.11. Pozostałe zasady dotyczące zakupu dostępu do portalu internetowego za pośrednictwem konsultanta zgodne z zapisami niniejszego Regulaminu.

5.12. Faktura VAT za usługi, w przypadku braku odstąpienia od umowy zostanie wystawiona niezwłocznie po okresie 14-dniowego okresu bezpłatnego (testowego) i przesłana Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail lub w formie papierowej za pośrednictwem nadawcy pocztowego.

5.13. Cena podana w zamówieniu jest ceną netto. Usługa jest objęta podatkiem VAT według obowiązującej stawki. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawiania faktury VAT bez podpisu ze strony Użytkownika. Faktura VAT płatna jest przelewem z 7-dniowym terminem płatności.

5.14. Za dzień wykonania usługi uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w formularzu zamówienia lub na wystawionej fakturze VAT.

5.15. Usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Po zakończeniu zamówionego okresu abonamentowego Usługodawca automatycznie przedłuża umowę na kolejne odpowiednie dla zamówienia okresy abonamentowe.

5.16. Wypowiedzenie umowy dostępu z podaniem numeru zamówienia powinno być złożone e-mailem, faksem lub pisemnie (adresy i numery telefonów podane w zakładce kontakt) pod rygorem nieważności na 7 dni przed końcem okresu abonamentowego. Po otrzymaniu wypowiedzenia w wyżej podanym terminie Usługodawca nalicza dwumiesięczny okres wypowiedzenia z ceną zgodną z zamówieniem wystawiając fakturę  za ten okres.

5.17. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą za usługę, w całości lub w części Usługodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w zapłacie. Usługodawca może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin płatności abonamentu.

5.18. Usługodawca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty za czynności windykacyjne zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

6.   Polityka prywatności (cookies)

6.1. Portal, którego Administratorem jest DTJ z siedzibą w Krakowie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

6.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest DTJ z siedzibą w Krakowie.

6.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

1) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła,

2)  dostosowanie zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

3)  tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6.5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1) „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

2) „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.6. Portal stosuje następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu,

2) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu,

3) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

6.7. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) w wielu przypadkach domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

6.9. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) DTJ. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków, KRS 000644588, NIP 6783163335.

6.10. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających  będą przetwarzane, w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez DTJ. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

6.11. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

6.12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.13. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

6.14. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

6.15. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20-08-2018r

7.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Portalu.

7.3. DTJ zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Mogą one być spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzonymi w zasadach korzystania z serwisu DTJ. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynach WWW należących do DTJ

7.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności zawarte w ustawie z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawie z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.).

7.5. Do rozstrzygania wszelkich sporów właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia.

7.6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia wzajemnych roszczeń przed Sądem Rejonowym Lublin Zachód w Lublinie (w tzw. Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym).

Popularne

Najnowsze