Dz.U. 2019.1731

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1731

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się warunki uzyskania przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze odpowiednio dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, uwzględniając wykształcenie tej osoby oraz potwierdzone przez nią kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, a także sposób ustalania wyniku zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2.

1. Dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681), wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, może uzyskać osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia oraz

2) certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, może uzyskać osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia oraz

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

1. W przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie dyplomu zawodowego, o której mowa w § 2 ust. 1, posiadającej certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przed ustaleniem końcowego wyniku egzaminu zawodowego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala, zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wynik egzaminu zawodowego dla każdej kwalifikacji, w której osoba ta posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie dyplomu zawodowego, o której mowa w § 2 ust. 1, posiadającej certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przed ustaleniem końcowego wyniku egzaminu zawodowego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, której zakres odpowiada zakresowi zawodu, w którym osoba ta posiada świadectwo czeladnicze wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w następujący sposób:

1) ocena dostateczna na świadectwie czeladniczym — 70% punktów możliwych do uzyskania;

2) ocena dobra na świadectwie czeladniczym — 80% punktów możliwych do uzyskania;

3) ocena bardzo dobra na świadectwie czeladniczym — 90% punktów możliwych do uzyskania;

4) ocena celująca na świadectwie czeladniczym — 100% punktów możliwych do uzyskania.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala końcowy wynik egzaminu zawodowego na dyplomie zawodowym, o którym mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 44zzzo ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

1) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1, na podstawie:

a) wyniku egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz

b) wyniku egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, w której osoba ta posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub wyników egzaminów zawodowych dla kwalifikacji, w których osoba ta posiada świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ustalonych zgodnie z ust. 1;

2) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2, na podstawie:

a) wyniku egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz

b) wyniku egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, której zakres odpowiada zakresowi zawodu, w którym osoba ta posiada świadectwo czeladnicze wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ustalonego zgodnie z ust. 2.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 11.09.2019 r. — przyp. redakcji]

 

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się

Załączniki