Pracownicy niepedagogiczni są zatrudniani w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t. na podstawie umów o pracę. Do rozwiązywania tych umów zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy. Regulacje k.p. stosuje się również do nauczycieli – ale tylko w zakresie nieuregulowanym w

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.