Rada Dzieci i Młodzieży RP to organ pomocniczy ministra edukacji, który działa od 2016 roku. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, w zakresie spraw objętych działem oświata i wychowanie. Jej kadencja trwa rok. W skład Rady wchodzi 16 członków (po jednym z każdego województwa) oraz 16 zastępców członków.

Jak czytamy na stronie MEN, do Rady mogą kandydować uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21 lat.

Kandydatury można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go wraz z załącznikami do siedziby MEN drogą listowną.

Kryteria, które będą brane pod uwagę w trakcie wyłaniania członków Rady:
– „zaangażowanie w wolontariat,
– zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, – uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach);
– uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata.”

Ministerstwo opublikuje wyniki naboru na swojej stronie internetowej do końca września 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy, a w nim szczegóły dotyczące kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży, dostępny jest pod tym adresem.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się