Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, rządowy program „Wyprawka szkolna” ma na celu „wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych”.

Pomoc w tej postaci jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych oraz podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Według rządowych szacunków, z pomocy w ramach programu skorzysta ok. 41 uczniów z niepełnoprawnością, którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, zawodowych i artystycznych) oraz do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.

Jak czytamy w Uchwale 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca br. , pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego, zostanie udzielona uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach trzech progów: do kwoty 225 zł, 390 zł i 445 zł – warunki szczegółowo opisano w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się