Nowy urzędnik ma odpowiadać m.in. za tworzenie rozwiązań prawnych i inicjatyw, w tym projektów programów rządowych, wzmacniających wychowawczą funkcję szkół i placówek.

Rządowy pełnomocnik został ustanowiony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26.06.2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki – (Dz.U. poz. 1194). W tym akcie określono również jego zadania. Należą do nich:

  • analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny;
  • analiza propozycji zgłaszanych przy „okrągłym stole” edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki;
  • przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Do współpracy z pełnomocnikiem zobowiązane zostały organy administracji rządowej – mają mu one udzielać wszelkiej pomocy, tak by mógł skutecznie wykonywać swoje zadania, a w szczególności udostępniać niezbędne informacje i dokumenty.

Pełnomocnik może również współpracować z jednostkami systemu oświaty (m.in. szkołami i placówkami), radami rodziców, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Ponadto w porozumieniu z MEN, i za zgodą premiera, będzie mógł przedkładać rządowi opracowane przez siebie projekty dokumentów. A jeżeli uzna to za konieczne, może również zlecić przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powołać zespoły eksperckie lub doradcze.

Obowiązkowo natomiast pełnomocnik przedstawi rządowi, w po-rozumieniu z MEN, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań. Obsługę nowego urzędnika zapewni MEN, a wydatki związane z jego działalnością będą pokrywane z budżetu tego resortu.

Dnia 02.07.2019 r. nominację na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki odebrała Iwona Michałek. Nowa sekretarz stanu zadeklarowała, że w pierwszej kolejności zajmie się przeanalizowaniem obowiązujących aktów prawnych dotyczących wychowania, a następnie zaproponuje nowe rozwiązania w tym obszarze.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się