83934853 - scrambled eggs with onion and chives served with bread on a blue plate.

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Tym samym Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 01.01.2019 r.

Program, który będzie realizowany w latach 2019-2023 obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa. Wpisuje się on w aktualne ramy rozwoju kraju, wyznaczone przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie uzupełniała pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Stołówka szkolna

„Posiłek w szkole i w domu” poszerzony został o moduł dotyczący wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej dzięki tworzeniu warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku podczas pobytu w szkole. Takie rozwiązanie daje większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.

Projektowane rozporządzenie w treści § 2 ust. 2 przewiduje, że wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego:

 1. doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
 2. doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
 3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
 4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcia finansowego udziela się tylko na realizację jednego z ww. zadań.

W ramach wsparcia finansowego będzie można dokonać zakupu:

 • usług remontowo-adaptacyjnych służących adaptacji i poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;
 • niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych,
 • niezbędnego wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

Przewidziane maksymalne kwoty wsparcia finansowego, które mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący, to:

a) 80.000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek,

b) 25.000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Jednocześnie rozporządzenie wskazuje, że warunkiem otrzymania dotacji ma być zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Wsparcie udzielone zostanie organom prowadzącym szkoły w formie dotacji celowej, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w formie dofinansowania.

Na realizację Programu w latach 2019–2023 przewidziano kwotę 200.000.000 zł, pochodzących z budżetu państwa:

 • w 2019 r. – 40.000.000 zł,
 • w 2020 r. – 40.000.000 zł,
 • w 2021 r. – 40.000.000 zł,
 • w 2022 r. – 40.000.000 zł,
 • w 2023 r. – 40.000.000 zł.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji programu wyniesie 2,75 mld zł.

„Posiłek w szkole i w domu” wejdzie w życie 01.01.2019 roku i docelowo zastąpi on dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

Na koniec warto podać przewidziane przez ww. rozporządzenie terminy. Otóż, aby skorzystać z programu, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, będzie musiał wystąpić do organu prowadzącego, z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku:

a) 2019 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

b) 2020 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.

c) 2021 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r.

d) 2022 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

e) 2023 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Z kolei organ prowadzący, po weryfikacji wniosku dyrektora pod kątem jego kompletności i prawidłowości, wystąpi do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku:

a) 2019 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

b) 2020 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

c) 2021 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

d) 2022 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.

e) 2023 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24.10.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Źródło: rcl.gov.pl

 

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się