Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078)   organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • gabinetu dentystycznego spełniającego wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959).

Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.

Porozumienia nie zawiera zatem dyrektor szkoły, lecz organ prowadzący szkołę. Może ono wyglądać następująco:

Porozumienie z dnia …………. w sprawie

sposobu organizacji udzielania świadczeń  zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078), dalej jako ustawa, zostaje zawarte porozumienie dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego,  finansowanych ze środków publicznych, dla uczniów szkoły  …………………………… .

            Porozumienie zostaje zawarte pomiędzy:

 • ………………………………………… – organem prowadzącym szkołę

a

 • …………………………………………- podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży – dalej jako „podmiot leczniczy”.
 • 1.
 1. Przedmiotem porozumienia jest sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami szkoły ……………………….., obejmującej udzielanie uczniom świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, ustalony w przepisach odrębnych.
 2. Uczniowie mogą korzystać ze świadczeń udzielanych przez podmiot leczniczy w dentobusie/gabinecie dentystycznym w ………………….
 3. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami szkoły, o której mowa w ust. 1 do ukończenia 19. roku życia przez ucznia.
 4. Podmiot leczniczy przystąpi do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniom szkoły ……………………………, określonych porozumieniem, z dniem ………………
 5. Podmiot leczniczy oświadcza, że:
 6. udziela świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w oparciu o umowę ……………….. (dane szczegółowe, data zawarcia, numer umowy);
 7. gabinet dentystyczny, w którym udzielane są świadczenia określone porozumieniem, spełnia wszelkie wymogi określone dla gabinetów dentystycznych określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 595).
 8. świadczenia objęte porozumieniem wykonują:

– lekarze dentyści spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji,

– higienistki stomatologiczne spełniające wymagania określone w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078).

 • 2.
 1. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami w imieniu podmiotu leczniczego na podstawie niniejszego porozumienia, obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm.), w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.
 2. Opieka stomatologiczna nad uczniami szkoły, o której mowa w 1 ust. 1 finansowana jest ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Organ prowadzący szkołę nie ponosi kosztów w związku z zawarciem niniejszego porozumienia.
 • 3.
 1. Porozumienie zawarte jest na okres do dnia ……………………….
 2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać porozumienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – Dz.U. z 2019 r. poz. 1078.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się