„Gmina zamierza dokonać zmniejszenia dotacji w kwocie 10.000 zł dla przedszkola stowarzyszeniowego – dział 801 rozdział 80101 i przeznaczyć na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80113 na dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez tą gminę. Czy jest to zgodne z przepisami?”

Niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu na każdego ucznia w wysokości:

a) równej wydatkom bieżącym (100%) przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę;

b) nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia; pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy;

c) na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W rozporządzeniu MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a ściślej w § 6 mowa jest o pomniejszeniu dotacji naliczanej na rok 2018 – do pomniejszenia brana będzie liczba dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli – obowiązkiem gmin

Wskazać należy, że obowiązkiem gminy jest dotowanie niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami tej gminy, przy czym warunkiem korzystania ze wsparcia ze środków publicznych jest złożenie do gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji informacji o planowanej liczbie dzieci.

Zmiana liczby dzieci uczęszczających do przedszkola może powodować odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wysokości dotacji. W odniesieniu więc do powyższego uważam, że zmniejszenie dotacji w sposób opisany w pytaniu nie będzie właściwe z punktu widzenia obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.12.2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Dz.U. z 2017 r. poz. 2425.

 

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się