Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem religii w przypadku cofnięcia skierowania, gdy nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest luka w przepisach, bo dotyczą tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

Zasady prowadzenia nauki religii w szkołach i przedszkolach określone zostały przez rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Zgodnie z § 5 tego aktu przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego, wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez:

  • w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego,
  • w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

Zgodnie z ust. 2 tej regulacji cofnięcie skierowania do nauki religii jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu lub szkole. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola lub szkoły oraz organ prowadzący.

Problematyczna jest dalsza część tej regulacji, zgodnie z którą na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się