„Proszę o wykładnię: Czy przy przekształceniu stosunku pracy przez mianowanie należy postąpić tak, jak przy zatrudnieniu nowego nauczyciela tzn. czy nauczyciel musi przynieść informację z Krajowego Rejestru Karnego, a dyrektor pozyskać informację z CROD (kara dyscyplinarna) oraz informację czy nie figuruje w rejestrze prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości?”

Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela, a więc m.in. czy nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, czy też nie był karany karą dyscyplinarną.

Należy wyraźnie podkreślić, że w przypadku przekształcenia umownego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania nie dochodzi do nawiązania nowego stosunku pracy, ale do jego modyfikacji. Zatem stosunek pracy cały czas trwa. W takiej sytuacji nie ma obowiązku przekazywania informacji z Krajowego Rejestru Karnego również z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się