„Czy szkoła zamiast lekcji religii jest zobowiązana zapewnić uczniowi zajęcia np. z etyki?”

Odpowiadając na pytanie, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć z etyki, jeśli taką chęć wyrażą rodzice uczniów bądź sami uczniowie. Zaznaczyć należy, że naukę religii i etyki organizuje się w szkołach na życzenie rodziców uczniów lub uczniów pełnoletnich, o czym w § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Życzenie, o którym mowa wyżej, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

A zatem, według § 1 ww. rozporządzenia, w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki: w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

Zgodnie natomiast z § 3 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych – Dz.U. z 1992 r. poz. 155 z późn. zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się