„Czy dyrektor przydzielając godziny doraźnych zastępstw jest obowiązany uzyskać zgodę nauczyciela, którego chce wyznaczyć na zastępstwo?”

Nie. Zgodnie z treścią art. 35 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela – godzina doraźnego zastępstwa to przydzielona nauczycielowi do przeprowadzenia godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

W praktyce godziny doraźnych zastępstw przydziela dyrektor szkoły. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że nie ma znaczenia, czy w czasie doraźnego zastępstwa nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczne zgodnie z posiadaną specjalnością, czy zajęcia dydaktyczne, do których nie posiada kwalifikacji, czy po prostu zapewnia jedynie bezpieczeństwo uczniom. Sensem powołania godzin doraźnego zastępstwa jest spełnienie wymogu sprawowania przez szkołę funkcji opiekuńczej w stosunku do powierzonych jej uczniów.

Polecenie służbowe dyrektora

Przydzielanie godzin doraźnych zastępstw przybiera formę wydania nauczycielowi polecenia służbowego, którego co do zasady nie może odmówić wykonania, chyba że polecenie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy lub stosunkiem pracy albo zachodzą przesłanki przekroczenia 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy nauczyciela.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się