„Czy nauczyciel w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych o charakterze publicznym (system zaoczny) może być zatrudniony na umowę zlecenie? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to zrobić?”

Zgodnie z zapisami zawartymi w treści art. 10a ust. 1-3 ustawy Karta Nauczyciela – w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

Nauczyciel, o którym mowa wyżej, prowadzący zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę, musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4. Przepis art. 10 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Należy przypomnieć, że od dnia od 01.09.2018 r. obowiązuje powyżej przytoczony przepis , który w praktyce zakazuje zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach niesamorządowych na innej podstawie niż umowa o pracę. Funkcjonował bezwzględny zakaz, który dotyczył wszystkich nauczycieli ww. przedszkoli, szkół i placówek, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru czasu pracy.

Jednocześnie z dniem 01.01.2019 r. ww. zakaz został zliberalizowany poprzez wprowadzenie zapisów art. 10a ust. 2 Karty Nauczyciela, gdzie stwierdza się, że w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

Tutaj istotnym warunkiem jest takie określenie treści stosunku prawnego łączącego strony, by nie przeważały w nim cechy charakterystyczne dla stosunku pracy (wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem).

Oznacza to, że w niesamorządowych szkołach, przedszkolach i placówkach (a więc również w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych o charakterze publicznym) dopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych, ale tylko z nauczycielami realizującymi nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne tygodniowo.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się