Podstawowym celem pierwszego tego typu aktu prawnego dotyczącego zdrowia uczniów, jest zapewnienie im równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej. Opieka ma być świadczona na jednakowym poziomie dla wszystkich – bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, do jakiej uczęszcza.

Jak czytamy na stronie MEN, ważnym elementem zapisów ustawy jest zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, np. poprzez skoordynowanie działań i poprawę komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi opiekę.

Nowy akt prawny uchwalony przez Sejm zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej w szkole, a także gwarantuje dostęp dzieci młodzieży do gabinetów stomatologicznych.

Z profilaktycznej opieki zdrowotnej mogą korzystać uczniowie do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Opieką stomatologiczną będą również objęci uczniowie do 19. roku życia.

Świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej będą realizowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, znajdującej się w danej szkole.

Świadczenia stomatologiczne będą wykonywane przez lekarza dentystę w gabinecie stomatologicznym w szkole, gabinecie zlokalizowanym poza szkołą lub w dentobusie. Rodzice będą jednak musieli wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń, jak i będą mieli prawo do zmiany miejsca udzielania świadczeń opieki stomatologicznej.

Według nowych przepisów, to na organie prowadzącym szkołę spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole i gabinetu dentystycznego. Jeśli tego drugiego brakowałoby w danej placówce, organ prowadzący szkołę musi zawrzeć „porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, w którym określa sposób organizacji udzielania świadczeń”.

W zapisach ustawy znajdziemy również informację na temat współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami.  Chodzi o współpracę między:

  • „rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ higienistką szkolną,
  • podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami: pielęgniarką/higienistką szkolną, zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzem dentystą,
  • podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki: dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).”

W przypadku organizacji opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, ma być ona realizowana przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, współpracującą z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnim uczniem, dyrektorem i pracownikami szkoły. Głównym punktem współpracy ma być wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który zostanie dostosowany do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków lub wykonywania innych czynności w trakcie pobytu ucznia w szkole.

W ramach zapisów Ustawy o opiece zdrowotnej uczniów, minister zdrowia może ogłosić zalecenia postępowania dot. opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, które zostaną opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia lub towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów konkretnej dziedziny medycyny.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się