„Organizuję w szkole dla uczniów klas pierwszych szkoły branżowej kursy udzielania pierwszej pomocy. Kurs odbywa się raz w miesiącu przez 2 godziny przez cały rok szkolny. Kurs prowadzi osoba mająca działalność gospodarczą i wystawia mi rachunek za przeprowadzone zajęcia fakturę. Czy w myśl nowych przepisów będę musiała z tą osobą nawiązać umowę o pracę? Czy ta osoba może wystawiać fakturę, ponieważ nie chce być zatrudniona na umowę zlecenie?”

Zgodnie z treścią art. 10a ustawy Karta Nauczyciela – „w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”

Z pytania nie wynika wprost, czy przedmiotowy kurs będzie prowadzić pracownik pedagogiczny tj. nauczyciel. Mowa jest jedynie o osobie, która prowadzi działalność gospodarczą. W stosunku do tej grupy zawodowej ustawodawca przewidział obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy osoba prowadząca kurs udzielania pierwszej pomocy nie będzie nauczycielem, to w mojej ocenie brak przeszkód prawnych do zawarcia z nią umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie) na prowadzenie w szkole tego typu zajęć przeznaczonych dla uczniów.

Odnośnie ostatniej części pytania, to informuję, że osoba, która ma prowadzić zajęcia udzielania pierwszej pomocy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej to naturalne jest, że ma prawo, co więcej zobligowana jest wystawić fakturę za wykonanie tego typu usługi, gdyż osiąga w ten sposób dochód. Natomiast kwestia czy zawrzeć czy nie w tym zakresie umowę zlecenie pozostaje do uzgodnienia między stronami. Zgodnie z ogólną zasadą swobody umów wyrażoną w art. 353¹ Kodeksu cywilnego – strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się