48758272 - feeling tired and stressed. frustrated young woman keeping eyes closed and massaging nose while sitting at her working place in office

„Proszę o ustalenie, czy nauczyciel zatrudniony od 01.09.2008 r może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia? Nadmieniam, że będzie to pierwszy urlop zdrowotny dla tego pracownika. Pracownik od początku zatrudnienia i jednocześnie w ciągu poprzednich 7 lat pracy korzystał z:

1) urlop macierzyński w okresie: 06.09.2011-23.01.2012, 24.01.2012-06.02.2012, 07.02.2012-20.02.2012;

2) urlop wychowawczy: 19.06.2012-31.12.2012, 01.03.2013-31.08.2013;

3) sporadyczne okresy zwolnienia lekarskiego, żadne nie przekraczało okresu 6-ciu miesięcy.

Proszę o wytyczne, czy i kiedy nabędzie prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, o dokładne wyliczenie o jaki okres należy wydłużyć okres wykonywania pracy, aby spełnić wszystkie przesłanki niezbędne do uzyskania prawa do urlopu zdrowotnego?”

Stosownie do treści art. 73 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela – „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

– w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.”

Ust. 1a ww. przepisu stanowi, że „okres siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, uważa się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.” Natomiast ust. 3 tego przepisu wskazuje, że „do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.”

Mając powyższe przepisy na uwadze, jak również opisany stan faktyczny uważam, że do 7-letniego okresu pracy nauczycielki należy wliczyć okres przebywania na urlopie macierzyńskim, który to okres od dnia 06.09.2011 r. do 20.02.2012 r. nie przekracza łącznie 6 miesięcy. Według obliczeń jest to 5 miesięcy i 14 dni. Pozostało jeszcze 17 dni, które można zaliczyć do 7-letniego okresu pracy. Należy go zdjąć z kolejnego okresu tj. urlopu wychowawczego, począwszy od dnia 19.06.2012 r.  A zatem od 06.07.2012 r. do 31.08.2012 r. oraz okres od dnia 01.03.2013 r. do dnia 31.08.2013 r. nie będzie już wliczany do 7-letniego okresu pracy wymaganego do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia.

Wobec powyższego, okres zatrudnienia nauczycielki w szkole w związku z korzystaniem przez nauczycielkę z urlopu wychowawczego powinien zatem być przedłużony o okres korzystania z niego łącznie przez 354 dni (tj. okres od dnia 06.07.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. – 174 dni) oraz (okres od dnia 01.03.2013 r. do dnia 31.08.2013 r. – 180 dni). Zatem 7-letni okres powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i wymóg ten dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia. W tym przypadku okres ten przypadał 23.08.2016 r.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967.

Prezentowane wyżej stanowisko prawnika ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowane jako wiążąca opinia prawna.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się