Już jutro, tj. od 15.12.2018 r. wchodzi w życie nowe brzmienie przepisu Karty Nauczyciela, precyzujące termin, w jakim dyrektor szkoły ma obowiązek wydać nauczycielowi skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia zasadności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Chodzi o art. 73 ust. 10a KN, zmieniony przez ustawę z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245).

Pisemny wniosek nauczyciela i maks. 7-dniowy termin wydania decyzji przez dyrektora

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 73 ust. 10a KN dyrektor szkoły, na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza.

Dotychczasowy zapis nie przewidywał żadnego terminu, w jakim powinno zostać wydane skierowanie na badania, co zdaniem ustawodawcy mogło powodować przewlekłość działań dyrektora szkoły.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się