„Czy organ prowadzący przedszkola, w tym przypadku wójt gminy może nakazać dyrektorowi placówki, aby ściągnął z urlopu swoich pracowników-nauczycieli przedszkola, aby zapewnić dyżur i aby przedszkole funkcjonowało przez całe wakacje? Dodam, że nasze przedszkole jest placówką nieferyjną i jedynie wakacje są czasem gdzie nauczyciel może wykorzystać sobie swój urlop.”

Zgodnie z  § 12 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Przerwę w działalności przedszkola ustala zatem organ prowadzący. Jeżeli została ona ustalona zgodnie z przywołaną regulacją, to wówczas nie ma podstaw do zmiany raz podjętej decyzji odnośnie terminu trwania przerwy w działalności przedszkola. Co za tym idzie, w przypadku, gdy organ prowadzący już ustalił przerwę, nie ma podstaw do odwoływania nauczycieli z urlopu.

Pamiętać przy tym należy, że w przypadku, gdy urlop został zaplanowany odwołanie z niego rodzi po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu pracownikowi kosztów, jakie poniósł w związku z urlopem.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – Dz.U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się