Dnia 26.05.2020 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 22.05.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 923), wydane na podstawie art. 6a ustawy z dn. 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1942, ze zm.).

Wskazane rozp. wydłuża terminy, o których mowa w art. 30 i 34 ustawy o SIO – z 7 dni do 14 dni. Zmiana dotyczy terminów przekazywania aktualnych danych do bazy danych SIO oraz przekazywania danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO.

Przepisy rozp. stanowią, że w razie nieprzekazania danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki oświatowej, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o SIO, przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych, w terminie 14 dni, dane identyfikacyjne szkoły (placówki) przekazuje administrator bazy danych SIO, czyli MEN. W takim wypadku podmiotem właściwym do przyznawania danych dostępowych osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1 cyt. ustawy, jest również MEN.

Przepisy cyt. rozp. stosuje się również wtedy, gdy działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza jednostek systemu oświaty została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przepis art. 6a ustawy o SIO został do tej ustawy wprowadzony ustawą z dn. 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695, ze zm.). Stanowi, że w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części na podstawie art. 30b u.p.o. MEN, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy o SIO w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b u.p.o., w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłowość i kompletność danych systemu informacji oświatowej.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się