W związku ze zbliżającym się terminem wyznaczenia kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, przypominamy dyrektorom szkół o zmianie przepisów prawa oświatowego dotyczących uczniów uprawnionych do ubiegania się o stypendium.

W ustawie z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano przepis przejściowy, dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

Powyższy przepis brzmi następująco: „Art. 132a. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 90h ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może być przyznane dwóm uczniom, spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 tej ustawy, uczęszczającym:

1) w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

2) w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 do pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum;

3) w latach szkolnych 2022/2023–2023/2024 do branżowej szkoły II stopnia: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

W przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden będzie uczniem czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a drugi dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.”

Analogiczne rozwiązanie dotyczy uczniów technikum.

W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane również dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Źródło: gov.pl/web/edukacja

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się