Rodzice: Ważny termin mija 31.12. 2018 roku.

W dniu 25.09.2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Zasiłki celowe dla rodzin i zasiłki losowe dla ich dzieci (uczniów)

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (u.s.o.), stosownie do którego Rada Ministrów określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży objętych programem wyrównywania szans edukacyjnych.

Zdarzenia losowe, klęski żywiołowe i ekologiczne

Jak wskazuje uzasadnienie do rozporządzenia, jego celem jest określenie szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w sprawie udzielania pomocy, co umożliwi wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów oraz organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów albo zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów, pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi. Zasadniczo pomocą będą objęci uczniowie zarówno szkół nowego, jak i starego ustroju szkolnego (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników).

Beneficjentami pomocy finansowej w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, udzielanej zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia), jeżeli ich rodziny poniosły w 2018 r. straty w wyniku wystąpienia żywiołu, które stanowiły podstawę do przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej (ups).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się