W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 2020/2021 ukazały się dwa nowe rozporządzenia nowelizujące dotychczasowe przepisy:

Obie nowelizacje weszły w życie 08.09.2020 r. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom objętym indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieciom i młodzieży objętym indywidualnym nauczaniem w czasie epidemii.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia te nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora szkoły lub przedszkola rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń.

Jak tłumaczy MEN, wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi dyrektorowi przedszkola lub szkoły zorganizowanie zajęć na przykład z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te nadal będą musiały odbywać się w indywidualnym (ale już nie bezpośrednim) kontakcie nauczyciela lub nauczycieli z dzieckiem lub uczniem.

Możliwe jest zatem zorganizowanie wszystkich zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze wskazanym w przepisach nowelizowanych rozporządzeń lub zorganizowanie tych zajęć w wersji mieszanej (hybrydowej).

W przepisach wskazano, że jedynie na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły może wprowadzić taką organizację zajęć. Taki sposób organizacji zajęć będzie możliwy bez względu na przyjęty model edukacyjny związany z sytuacją epidemiologiczną (stacjonarny, hybrydowy, zdalny).

MEN podkreśla, że w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania mogą być prowadzone również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie dziecka lub ucznia z nauczycielem.

Resort przypomina też, że bezpłatna Zintegrowana Platforma Edukacyjna www.epodreczniki.pl zapewnia wszystkim szkołom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego. Platforma ta pozwala na planowanie procesu nauki zdalnej i monitorowanie postępów uczniów, a dzięki wbudowanym modułom umożliwia komunikację między nauczycielami i uczniami oraz między uczniami. Ponadto oferuje ona użytkownikom sprawdzone materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego oraz dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, jak również edytor treści dla nauczycieli i uczniów pozwalający modyfikować istniejące lub tworzyć własne e-materiały. Platforma posiada aktualne dane dotyczące szkół i placówek oraz bazę danych nauczycieli i uczniów (na podstawie danych z SIO). Uczniowie zostali zaimportowani i przypisani bezpośrednio do danych klas, tak aby odwzorować istniejące podziały na klasy. W ten sposób każdy nauczyciel ma dostęp do informacji o klasach w szkołach, w których uczy.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się