„Stowarzyszenie prowadzi przedszkole niepubliczne. Czy mogę z dotacji oświatowych pokryć koszty dostępu do portalu internetowego prawa oświatowego? Jakie przepisy można wykorzystać, aby istotnie było to związane z wychowaniem i opieką w przedszkolu? Czy prowadzenie nadzoru pedagogicznego wpisuje się w wychowanie i opiekę? Proszę jeszcze o wyjaśnienie dotyczące kosztów wysyłki np. książek, zabawek, pomocy dydaktycznych zakupionych przez internet. Czy można te koszty pokryć z dotacji? Istnieją różne stanowiska na ten temat.”

W zakresie objętym treścią pytania znajdą zastosowanie przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z treścią art. 35 ww. ustawy dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

– 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela,

– 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach,

c) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży,

d) meble,

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

W związku z powyższym uważam, że zakup usługi internetowej tj. dostępu do portalu internetowego prawa oświatowego jak też koszty wysyłki np. książek, zabawek, pomocy dydaktycznych zakupionych przez internet mogą zostać sfinansowane ze środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Zwrócić należy uwagę na fakt, iż  w pierwszym przypadku chodzi o dostęp do informacji służącej prawidłowemu funkcjonowaniu placówki oświatowej, drugi przypadek wiąże się z zakupem usług pocztowych, bankowych itp., które niewątpliwie związane są z działalnością placówki oświatowej.

Zgadzam się z Czytelnikiem, że w tym zakresie opinii jest wiele, nierzadko różniących się od siebie w sposób zasadniczy. Niemniej jednak powyższy katalog wydatków jest w mojej ocenie uzasadniony, aby został sfinansowany z otrzymywanej przez niepubliczne przedszkole dotacji oświatowej.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się