„Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu urlopu nauczyciela zatrudnionego na 0,15 etatu (2,5h/25 i 1h/22), nauczyciel świadczy pracę 2 dni w tygodniu. Proszę o wyliczenie godzinowe, ze sposobem wyliczania.”

Jak wynika z pytania, mamy do czynienia z nauczycielem przedszkola, na co wskazują przywołane wymiary nauczycielskiego pensum – 22 i 25 godzin. Nauczyciel przedszkola ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni udzielanych według ustalonego planu urlopów, zgodnie z art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela. Z kolei obowiązek obliczania urlopu proporcjonalnie do wymiaru etatu wynika ze stosowania przepisów Kodeksu pracy, do którego przepisy Karty Nauczyciela odsyłają. Stosownie zatem do art. 154 § 2 K.p. wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Aby więc obliczyć wymiar urlopu nauczyciela, należy przysługującą mu w roku kalendarzowym podstawę wymiaru urlopu określoną w Karcie Nauczyciela (35 dni) pomnożyć przez jego wymiar czasu pracy.

W przypadku pierwszego nauczyciela mamy wymiar 0,5 etatu. aby więc otrzymać liczbę dni urlopu nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 0,5 etatu należy dokonać następującego działania: 35 dni urlopu x 0,5 daje 17,5, co po zaokrągleniu w górę do pełnego dnia daje 18 dni urlopu.

W przypadku drugiego nauczyciela należy w pierwszej kolejności obliczyć jego wymiar etatu łączonego. Zastosowanie ma tu art. 42 ust. 5c Karty, zgodnie z którym nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Wymiar pensum tego nauczyciela to 23 godziny zatem, a liczba godzin przepracowanych to 3,5. Wymiar etatu można zatem ustalić na 3,5/23 co daje 0,15.

W efekcie 35 dni urlopu x 0,15 daje 5,25, czyli po zaokrągleniu w górę 6 dni urlopu w przypadku drugiego nauczyciela.

Każdy dzień urlopu należy przeliczyć na 8 godzin urlopu należnego. Pamiętać jednak należy, że udzielając urlopu wygodniej jest w przypadku nauczyciela udzielić urlopu dziennego, a nie w wymiarze godzinowym, bowiem przeliczając wymiar urlopu dziennego na wymiar godzinowy i udzielając urlopu jedynie w godzinach pensum popełniamy błąd, bowiem pomijamy całkowicie czynności wykonywane przez nauczyciela poza pensum.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy – tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.
  2. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2019 r. poz. 2215.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się