W związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 174) w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy wynagrodzenia za czas strajku nie nalicza się i nie wypłaca. W przypadku nauczycieli trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dania 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Zatem w przypadku nauczycieli konieczne będzie dokonanie potrącenia z wynagrodzenia w maju 2019, ponieważ wynagrodzenie za kwiecień, kiedy to odbywa się strajk, zostało już wypłacone.

Ważna w tej sytuacji będą:

  • art. 87 § 7 k.p. dotyczący potrąceń z wynagrodzenia za pracę, który mówi, że z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, oraz
  • Uchwała SN z dnia grudnia 1994 r. I PZP 49/94, w której czytamy, że „pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia „z góry” powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas z mocy przepisu szczególnego zachowuje do niego prawo.

Jak ostatecznie postąpi gmina, czy zrekompensuje utracone w związku ze strajkiem wynagrodzenie? Wszystko zależy od wójta, burmistrza, czy ten obniży środki budżetowe na oświatę.

gr.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się