Do 2400 zł podniesione zostaną emerytury działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych z powodów politycznych w okresie PRL-u dzięki świadczeniu wyrównawczemu. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy to przejaw solidarności i sprawiedliwości społecznej.

Dzięki nowym przepisom każda osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której świadczenie emerytalne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego. Będzie ono częściowo rekompensowało ekonomiczne skutki doznanych w okresie PRL represji.

– Jego wysokość odpowiadałaby kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty pobieranej przez osobę uprawnioną – tłumaczy minister.

Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej i będzie wypłacane razem z emeryturą lub rentą.To nie koniec wsparcia

– Oprócz de facto podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych, osobom tym przysługiwać będzie również ulga taryfowa w wysokości 50 proc. przy przejazdach w komunikacji miejskiej oraz 51 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego – wylicza minister Marlena Maląg.

Kolejny zapis, który znalazł się w projekcie, zakłada, że Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składki za tych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury lub renty.

Projekt ustawy był konsultowany z przedstawicielami środowisk Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Ile to kosztuje?

– Z naszych szacunków wynika, że łączne koszty projektu wynosiłyby rocznie ok. 60,93 – 61,93 mln zł – informuje minister Marlena Maląg.

Szczegółowy podział wygląda następująco:

  • roczny koszt ustawy w pierwszych 12 miesiącach jej obowiązywania z tytułu świadczenia wyrównawczego – 59,4 mln zł,
  • 1–2 mln zł z tytułu rekompensaty przewoźnikom udzielanych ulg przejazdowych,
  • 0,5 mln zł z tytułu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania opiekuńcze na rzecz działaczy opozycji,
  • 0,025 mln zł z tytułu opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektórych działaczy opozycji.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ale szefowa MRPiPS zapewnia, że rządowi zależy, by przepisy weszły w życie możliwie szybko, „najlepiej tuż po rocznicy wydarzeń sierpniowych 1980 r.”. Świadczenie wyrównawcze finansowane będzie ze środków budżetu państwa.

Obecnie w przypadku ok. 12,7 tys. osób, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Szacuje się, że prawo do świadczeń emerytalnych uzyskało ok. 9,4 tys. z nich, z czego ok. 5,5 tys. pobiera świadczenie w wysokości niższej niż 2400 zł.

Źródło: MRPiPS

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się