Klasyfikacja – definicje pojęć Celem klasyfikowania jest ustalenie ocen klasyfikacyjnych, które różnią się od ocen bieżących tym, że podsumowują pewien okres nauki ucznia. Zgodnie z art. 44f u.s.o. uczeń podlega klasyfikacji: śródrocznej i rocznej, końcowej. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.