„Nauczyciel języka angielskiego zatrudniony 12/18 etatu (11 godzin języka angielskiego i jedna godzina wychowawcza) przebywa od 15 września na zwolnieniach lekarskich (dwutygodniowe zwolnienia trwające do chwili obecnej). Zapowiada się, że sytuacja będzie trwała nadal. W chwili obecnej godziny języka angielskiego jako zastępstwa przydzielono innym nauczycielom pracującym w szkole. Godzinę wychowawczą przydzielono wicedyrektorowi. Czy w tym przypadku należy się wicedyrektorowi dodatek funkcyjny za wychowawstwo? Czy prawnym jest odebranie dodatku za wychowawstwo nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu? Dodatek za wychowawstwo jest dodatkiem stałym wypłacanym miesięcznie, a zwolnienia są nie dłuższe niż dwa tygodnie.”

Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – „do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, zwanej dalej „szkołą”, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2) sprawowanie funkcji:

a) wychowawcy klasy,

b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,

c) opiekuna stażu.”

Wobec powyższego, już z samego faktu powierzenia nauczycielowi stanowiska wicedyrektora w danej placówce oświatowej uzyskuje on prawo do otrzymania dodatku funkcyjnego. Przydzielenie wicedyrektorowi godziny wychowawczej z powodu długotrwałej nieobecności nauczyciela z powodu choroby, w mojej ocenie nie stanowi uprawnienia do uzyskania kolejnego dodatku funkcyjnego.

Przepisy w tym zakresie milczą. Natomiast nie ma przeszkód prawnych, aby wicedyrektorowi zwiększyć wysokość otrzymywanego dodatku funkcyjnego (jeśli istnieje taka możliwość), z uwagi na nałożenie dodatkowych zadań.

Co do drugiej części pytania, to zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, w skład wynagrodzenia nauczyciela wchodzi między innymi dodatek funkcyjny. Wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do przedmiotowego dodatku określa przywołane wyżej rozporządzenie. Zgodnie z § 5 pkt 2 lit. a) tego rozporządzenia jedną z takich funkcji jest właśnie funkcja wychowawcy klasy.

Co więcej, w przypadku gdy placówka oświatowa prowadzona jest przez gminę to rada gminy określa w drodze regulaminu wysokość stawek dodatku funkcyjnego oraz szczegółowe warunki jego przyznawania.

Tutaj warto odnotować, że z orzeczeń sądów administracyjnych wynika, iż ustawodawca nie upoważnił rady gminy do ustalania w regulaminie wynagradzania nauczycieli prawa do cofania dodatku funkcyjnego czy też wprowadzania do niego zapisu stwierdzającego, że dodatek funkcyjny nie może być przyznawany w czasie pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego z powodu niezdolności do pracy.

W związku z tym uważam, że nieprawidłowe jest odebranie dodatku za wychowawstwo nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, co oznacza, że faktyczne pozbawienie nauczyciela prawa do dodatku funkcyjnego może nastąpić nie wcześniej niż po uprzednim pozbawieniu go funkcji wychowawcy klasy, a to z kolei wiąże się z powrotem nauczyciela do pracy.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – Dz.U. z 2014 r. poz. 416, poz. 922 z późn. zm.
  2. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się