Z dniem 01.09.2018 r. organy prowadzące utraciły kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te mają zostać ujednolicone i wynikać wprost z przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

Czas pracy nauczycieli (art. 42, art. 42a Karty Nauczyciela)

Zobaczmy jakie zmiany szykuje w tym zakresie ustawodawca:

Otóż, w związku z tym, że dotychczas w zakresie określania pensum nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym występowały rozbieżności interpretacyjne, postanowiono ich pensum określić na poziomie 20 godzin tygodniowo.

Powyższe wynika z art. 42 ust. 3 lp. 12 KN. Co więcej, w zakresie pensum nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zmieniono pkt 3 w art. 42 ust. 7 Karty, ustalając w lit. b, że pensum wymienionych powyżej nauczycieli nie może przekraczać 22 godzin. Jednocześnie do art. 42 Karty dodano ust. 7b, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – minister sprawiedliwości, został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez wymienionych nauczycieli oraz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Mając na uwadze warunki ustalania przez organy prowadzące przedszkola, szkoły i placówki oświatowe pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym pensum zmieniono art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty oraz do art. 42 Karty dodano ust. 5c.

Stanowi on, że wspomnianym nauczycielom pensum ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Poprzez dodanie do art. 42 Karty ust. 6a ograniczono dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, którzy korzystają z obniżonego pensum, możliwość realizacji godzin ponadwymiarowych. Będzie to dopuszczalne wyłącznie w przypadku konieczności zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a w więcej niż w jednym oddziale – za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Ustawodawca zdecydował również wprowadzić regulacje dotyczące czasu pracy nauczycieli zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla których maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W art. 42a ust. 1a Karty przyjęto, że nauczycielom tym obniża się pensum proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203.
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967.
  3. Ustawa z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.

oprac. \m/ \mos/

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się