Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy w konsultacjach.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 20 lipca br., został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Projekt uzupełnia istniejące regulacje dotyczące zasad działalności publicznych poradni, w związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w przepisach prawa po czasie wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, tj. po dniu 15.03.2013 r., w szczególności uwzględnia przepisy ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.

Projektowane regulacje od 01.09.2017 r. umożliwią poradniom:

– wydawanie opinii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
– prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, z uwzględnieniem ustawy Prawo oświatowe;
– prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie w art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe.

Projekt tutaj.

Źródło: men.gov.pl