W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przewidziane zostały regulacje zakładające ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

W obecnym stanie prawnym nauczyciele kształcenia zawodowego wykonują swoje obowiązki odpowiednio:

  • w ramach pensum 18 godzin tygodniowo – nauczyciele przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
  • w ramach pensum 22 godzin tygodniowo – nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Uzasadnienie do projektu nowelizacji wskazuje, że obecnie znaczna większość nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy – Karta Nauczyciela (około 97% etatów) wykonuje swoje obowiązki w ramach pensum w przedziale 18-22 godziny tygodniowo. Wynika to m.in. z rozbieżności pojęć związanych z kształceniem praktycznym – w ramowych planach nauczania oraz w podstawie programowej kształcenia w zawodach mowa jest o kształceniu zawodowym praktycznym, natomiast w Karcie Nauczyciela oraz w przepisach w sprawie praktycznej nauki zawodu mowa jest o praktycznej nauce zawodu, która może być realizowana w ramach zajęć praktycznych i na praktykach zawodowych. W związku z tym, część nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe praktyczne w pracowniach szkolnych ma pensum 18 godzin, a nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe praktyczne w warsztatach szkolnych mają pensum 22 godziny.

Uporządkowanie pojęć poprzez nazwanie kształcenia zawodowego praktycznego praktyczną nauką zawodu spowoduje zrównanie pensum dla wszystkich nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

W konsekwencji w projekcie przewiduje się, aby nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych obowiązywał tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych – w wymiarze 20 godzin.

W uzasadnieniu podkreśla się, że ujednolicenie pensum dla wszystkich nauczycieli praktycznej nauki zawodu na poziomie 20 godzin tygodniowo będzie skutkowało 192 dodatkowymi etatami.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Projekt MEN z dn. 25.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  2. Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się