Zgodnie z obecną treścią art. 68 ust. 7 Prawa oświatowego, dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, co do zgodności z potrzebami rynku pracy. Wydawane opinie nie są wiążące oraz są wydawane bezterminowo.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, udostępnione na stronie Rządowego Centrum Legislacji wskazuje, że w praktyce …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.